Eminentia regnskap | Regnskapsvirksomhet | Bedriftsstøtte | Rådgivning

Budsjettering

Eminentia hjelper deg og din bedrift eller virksomhet med budsjettering. 

Budsjettering er et godt styringsverktøy som er meget viktig for en god økonomi i virksomheten. 

Budsjettering er en av de viktigste delene av en virksomhets økonomistyring for å få oversikt, sette rammer og se hvilke muligheter virksomheten har økonomisk. Budsjett blir ofte omtalt som en fremtidsplan ettersom det viser hvilke inntekter og kostnader som forventes fremover.

Budsjettet kan gi svar og åpne opp for videre utvidelse av bedriften ettersom det kan gi svar på vanskelige spørsmål. Hvor kommer inntektene fra? Hvor skal inntektene gå? Har virksomheten kontroll på økonomien? Investeringer innen virksomheten? Hvor står forventningene i forhold til realiteten? 

God oversikt

Gjennom å planlegge virksomhetens fremtid, ligger budsjettering sentralt. Budsjettet vil vise forventede kostnader og inntekter i et avgrenset tidsrom og dermed gi en oversikt over handlingsrom innen økonomien. 

Det finnes flere typer metoder å ta i bruk ved opprettelse av budsjetter. Den mest vanlige budsjett formen er et budsjett som strekker seg over et år, men et rullende budsjett er også en mulighet. Ved å legge på en måned i enden er budsjetteringen mer dynamisk men vanskeligere å administrere. 

Resultatbudsjett 

For å opprette et budsjett brukes forskjellige tall fra virksomheten til grunn for å danne et budsjett. Oftest er disse fra tidligere resultater og budsjetter. Gjennom et resultatbudsjett brukes tidligere inntekter og kostnader for å gi et bilde av hvor mye virksomheten vil gå i overskudd eller underskudd. Resultatbudsjettet vil vise hvor stor verdiskapning virksomheten har og kan gi en ide om hvor mye som skal betales i skatt. Kort fortalt er resultatbudsjettet: inntekter minus utgifter = resultat. 

Likviditetsbudsjett 

Likviditetsbudsjettet vil gi en oversikt over planlagte utbetalinger og innbetalinger i perioden det budsjetteres og gi indikasjoner på om virksomheten har penger på konto til å betale løpende utgifter. Dette er en meget god måte å holde kontroll på pengestrømmen i virksomheten ettersom det vil gi svar på når virksomheten har penger på konto. Kort fortalt er et likviditetsbudsjett: Estimerte innbetalinger minus estimerte utbetalinger = likviditetsreserver. 

Farer ved manglende budsjett

Gjennom å unngå budsjettering kan dette føre til en rekke uoversiktlige situasjoner og kontrollen innen økonomien i virksomheten glir ut.

  • Lønnsomheten svikter
  • Unødig lageropphoping og leveringsvanskeligheter 
  • Likviditetsvansker, virksomheten har lett for å komme i minus
  • Planlagte investeringer gir uforutsette konsekvenser, grunnet manglende oversikt
  • Ujevn finansiering, investeringer og akutte kapitalbehov finansieres gjennom kostbar og kortsiktig fremmedkapital.
  • Uforutsett kapitalbehov