Eminentia regnskap | Regnskapsvirksomhet | Bedriftsstøtte | Rådgivning

Bokføring

Eminentia har lang erfaring innen regnskap og økonomi. Vi hjelper din bedrift eller virksomhet med bokføring og regnskap.

Bokføring er en essensiel del av regnskapsoppgavene som ligger bak en virksomhet. Bokføring betyr i bunn og grunn å registrere regnskapsopplysninger i et system. Dette gjøres i et system slik at det er lett å skaffe et pålitelig overblikk i forretningens gang, hvor midlene blir brukt, økonomiske balanse og sammensetningen av verdier innen  virksomheten til enhver tid. 

Begrepet bokføring er egentlig et utdatert begrep ettersom det stammer fra tiden før elektroniske økonomisystemer og IT systemer. Før i tiden ble alle bilag skrevet inn i en hovedbok, når bilaget var skrevet inn i hovedboken var bilaget bokført. Regnskapsprogrammer har i nyere tider adoptert uttrykket og bokføring brukes generelt rundt prosessen å registrere et bilag. Prosessen rundt bokføring er fortsatt den samme ettersom bilaget skal ikke kunne redigeres etter det har blitt bokført. 

Gjennom bokføring oppnåes det oversikt i økonomien. Bokføringen viser et rettvisende bilde av virksomhetens inntekter, utgifter, utestående inn/utbetalinger og virksomhetens verdi. Bokføring er svært viktig når det kommer til skatt, årsregnskap, søk om lån og generell drift. God bokføring vil gi ledelsen det mest realistiske besluttnings grunnlaget ettersom det gir et presist bilde av virksomhetens økonomiske tilstand. 

Regnskapsregelverket er delt i to i Norge, virksomheter er enten bokføring og regnskapspliktig eller kun bokføringspliktig. Aksjeselskaper er regnskapspliktige, som betyr at de må sende inn årsregnskap til Regnskapssenteret. Enkeltpersonforetak slipper dette og har kun bokføringsplikt. 

 

Systematisering av bilag 

For å holde oversikt og kontroll på bilagene gjelder det å ha de i et system. Det er mange måter å systematisere bilag på og dette varierer ut fra behov fra virksomhet til virksomhet. bilag kan klassifiserer generelt ut fra hvilke typer de er: 

Kasseoppgjør – ved kontantsalg

Diverse bilag 

Inngående faktura – kjøpsdokumentasjon 

Utgående faktura – salgsdokumentasjon

Bankbilag

 

Debet og kredit 

I praksis skal alle konto aktiviteter bokføres i kredit og debet. Dette kalles tosidig bokføring, som betyr at alle poster har en motpost slik at summen blir null. Gjennom denne praksisen blir det balanse i regnskapet. Debet representerer eiendeler og kreditsiden representerer gjeld og egenkapital. Kredit og debet kan virke selvmotsigende og forvirrende ettersom kjøps eller salgssummen må bokføres to steder, en i minus og en i pluss. Denne måten å bokføre på er standarden i Norge og er den enkleste måten å holde kontroll på hvor pengene kommer inn eller hvor de går ut. Dobbel bokføring er en god måte å holde oversikt over hvor pengene går, formålet med dobbel bokføring er nettopp å holde regnskapstallene i balanse.