Eminentia regnskap | Regnskapsvirksomhet | Bedriftsstøtte | Rådgivning

Årsregnskap

Vi i Eminentia hjelper deg med årsregnskapet. Vi har lang erfaring innen regnskap og holder oss faglig og teknisk oppdatert gjennom deltakelse på kurs og seminarer. 

Årsregnskapet kan være en stor utfordring hvis du ikke har mye erfaring med regnskap, vi i Eminentia vil hjelpe deg og din virksomhet til å bli ferdig med regnskapet.

Bruk tiden din på å drifte virksomheten, vi i Eminentia tar oss av resten. Vi tar oss av alt fra A til Å, fra opprettelse av regnskap, registrering av tall og utregninger til innsending til myndighetene. 

Regnskapspliktige virksomheter skal levere årsregnskap og årsberetning til Regnskapsregisteret. Det er kun mindre enkeltpersonsforetak og enkelte ansvarlige selskaper som har begrenset regnskapsplikt. 

Formålet med årsregnskap er å formidle informasjon om virksomhetens økonomiske utvikling og finansielle stilling slik at brukere av virksomheten kan fatte gode beslutninger basert på informasjonen. For eksempel en som søker jobb, investorer osv. 

Årsregnskapet er altså en oversikt over resultatet av virksomheten det siste regnskapsår og forteller om balansen ved utløpet av regnskapsåret. 

Årsregnskapet utarbeides i følge reglene i regnskapsloven. Et komplett årsregnskap inneholder: 

 • Resultatregnskap
 • Noter
 • Balanse
 • Kontantstrømoppstilling
 • Revisjonsberetning 

Resultatregnskap 

Resultatregnskapet gir en oversikt over transaksjoner, kostnader og inntekt over regnskapsåret. Resultatregnskapet beregnes ut fra virksomhetens totale inntekter minus totale utgifter og skatt. Er resultatet, altså nettoinntekten negativ har virksomheten gått i minus. Er tallet positivt har virksomheten hatt overskudd og fortjeneste.

Kontantstrømoppstilling

Kontantstrømoppstilling viser virksomhetens kapital og hvordan denne blir tatt i bruk. For å vurdere virksomhetens likviditet, betalings kraft eller ved finansieringsbehov blir kontantstrømoppstilling brukt for å vurdere dette. Kontantstrømoppstilling er kort sagt en oversikt over virksomhetens balanse og resultat, men også tilleggsopplysninger som kjøp og salg av driftsmidler og avdrag på lån slik at man kan presisere hva som er ubetalt og innbetalt. 

Revisjonsberetning 

Revisjonsberetning er en beskrivelse fra revisor hvor en beskrivelse av hvilke oppgaver og plikter revisor har hatt ved revisjon i løpet av regnskapsåret. 

Eiendeler 

I årsregnskapet skal alt av selskapets eiendeler og omløpsmidler komme frem. Anleggsmidler som er eiendeler som er ment til bruk i bedriften skal komme frem som verdier i virksomhetens balanseregnskap. Omløpsmidler er formuesgjenstander som ikke er ment til varig eie eller til bruk av drift av virksomheten. Dette er for eksempel bankinnskudd, varelager, utestående fordringer og kontanter.

Gjeld 

Gjeld kan deles inn i tre kategorier. Kortsiktig gjeld er gjeld som ikke har en levetid på mer enn et år. Dette kan for eksempel være gjeld til kredittinstitusjoner, leverandørgjeld og offentlige avgifter som merverdiavgift. Langsiktig gjeld er gjeld som har en levetid på over et år, som for eksempel obligasjonslån, avsetninger for forpliktelser, gjeld til kredittinstitusjoner og utsatt skatt. 

Utsatt skatt er en forpliktelse som utgjør 22% av midlertidige ulikheter i virksomheten. De midlertidige ulikhetene som oppstår i virksomhetens skatteregnskap og finansregnskap er fordi det er ulike regler for verdifastsettelse i de forskjellige regnskapene. 

Egenkapital 

Aksjekapitalen deles i fri egenkapital og bundet egenkapital. Bundet egenkapital er aksjeinnskudd som ikke kan tas ut av virksomheten som utbytte mens fri egenkapital kan tas ut som utbytte til eierne under visse vilkår. Gjeld og summen av egenkapital skal være lik virksomhetens eiendeler. Minimumskapital i Norge er i dag 30 000 kr. 

Årsresultat 

For å finne årsresultat settes virksomhetens finans og driftsinntekter mot finans og driftskostnader. Når summen av inntekter er større enn driftskostnader vil årsresultatet gå for et overskudd. Hvis summen av inntekter er mindre enn driftskostnadene vil virksomheten gå i underskudd. Ved overskudd vil overskuddet legges til i virksomhetens frie aksjekapital dersom den ikke er bestemt at den skal utdeles som utbytte til eierne av virksomheten. 

Frist 

Fristen for årsregnskapet er senest 6 måneder etter regnskapsårets slutt. Årsregnskapet skal godkjennes av generalforsamlingen innen samme frist, dersom regnskapet skal revideres må regnskapet leveres i god tid før dette. Innsending av årsregnskapet skal skje innen en måned etter fastsetting av årsregnskapet, altså senest 31. Juli. Hvis årsregnskapet ikke er levert før fristen vil virksomheten bli gebyrbelagt for forsinkelsen. Gebyret kan pålegges i maksimalt 26 uker og vil da til sluttt utgjøre 60 944 kroner. Forsinkelsesgebyret ligger på 1 172 kroner og beregnes slik: 

 • Ett gebyr per uke de første 8 ukene, 
 • To gebyr per uke de neste 10 ukene
 • Tre gebyr per uke de siste 8 ukene. 

Begrenset regnskapsplikt

Mindre enkeltpersonsforetak og enkelte ansvarlige selskaper har begrenset regnskapsplikt. Dette betyr at årsregnskapet kan baseres på avlagt skatterapportering og tilpassede noteopplysninger. Dette gjelder for regnskapspliktige ansvarlige selskap og enkeltpersonforetak der ingen av deltakerne er juridiske personer med begrenset ansvar. For å være kategorisert som små foretak må virksomheten oppfylle minst to av disse kravene to år på rad. 

 • Salgsinntektene er mindre enn 70 millioner kroner.
 • Summen av eiendelene i balansen er mindre enn 35 millioner. 
 • Gjennomsnittlig antall årsverk i regnskapsåret er under 50 ansatte. 

 

Vi i Eminentia Regnskap er med deg hele veien

Har du mistet kontrollen over virksomhetens regnskap er det mest sannsynlig at det vil bli utfordrende å opprette årsregnskapet. Gjennom å ha med regnskapsfører hele veien unngår du dette. Vi i Eminentia har lang fartstid innen økonomi og regnskap og har våre kunder i fokus. Ved å ha et ryddig regnskap blir årsregnskapet raskere og mer effektivt ferdigstilt.

Det finnes mange grunner til å benytte regnskapsfører til årsregnskapet. Den mest åpenbare grunnen er om regnskapet har flere feil kan dette ende opp med å koste virksomheten dyrt. For eksempel ved forsinkelser kommer det gebyrer og ved feil kan det komme bøter. Ved å benytte Eminentia til ditt årsregnskap sparer du tid slik at du kan fokusere på det du er best til og ta virksomheten til nye høyder. 

Et årsregnskap er er et viktig element i rett styring av virksomheten internt men også eksternt er årsregnskapet essensielt ettersom myndighetene krever at dette blir levert hvert eneste år. Ved å ha med oss i Eminentia med hele veien vil dine regnskapsoppgaver bli lettere og kontrollen vil opprettholdes. 

Les mer om budsjettering her.

Har du et årsregnskap som skal leveres og trenger faglig kunnskap og hjelp til å fullføre årsregnskapet? Ta kontakt i dag!